காய் கவர்ந்து விற்றல்!

Image hosted by Photobucket.com

அப்னா சப்ஜி மண்டி, ஜாக்ஸன் ஹைட்ஸ், நியூயோர்க்.

4 comments:

said...

கனியிருக்க காய் கவர்ந்தற்று!

;)

said...

... காயிருக்கப் பூ :-)

said...

u 2

said...

:))
குமரேஸ், 2 மட்டும் இல்லை. இன்னும் வருமாயிருக்கும். எல்லாம் "பெயரிலி விளைவு".