கூட்டல்நோக்கு+கழித்தல்நோக்கு

நிறமிலித் தண்ணீர்
நிறத்தைப் பெற்றது.

சுற்றிச்சுற்றிச்
சாயமிழந்து
அடியில் படிந்தது
தேயிலை வண்டலாய்.

எப்படிக் கூட்டிக் கழித்தாலும்
முக்கால் கோப்பைத் தேநீர்
மூன்று ரூபாய்.

0 comments: