சமாதானம்

மனைவிக்கு:
நேற்று
உள்ளே விழுந்து
நம் பையனுக்கு
நல்ல அடி.

நிரவலாமா
உனக்கும் எனக்கும்
நடுவே கிடக்கும்
பள்ளத்தை?

0 comments: