கருத்தரங்கு-இடமாற்றம்

உலகத் தமிழ் அமைப்புக் கருத்தரங்கிற்கு ஒரு அழைப்பு விடுத்திருந்தேன். கருத்தரங்கு நடக்கவிருக்கும் இடம் கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றப்பட்டுள்ளது:

Center Hall
Busch Campus Center
Rutger University
604 Bartholomew Road
Piscataway, NJ 08854-8002

டிசம்பர் 11, சனிக்கிழமை, காலை 11 மணி.

0 comments: