தேடலின் துவக்கம்

ஓட்டவெறியூட்டு வேலை
வீசுண்டகை நழுவவிட்டு
இரவின் பனியிற்புதைந்த
வளையத்து ஒற்றைச்சாவியின்
இறுதிச் சமிக்ஞை
ட்லீங் க்ர்ச்.

0 comments: