பதிவின் எச்சம்

பள்ளியில் வெடித்தது
தனற்புகைத் திரையூடே
தோழியரின் அதிர்வதனம்
சோழிச் சிதறலில்
தொலையும் தங்கைமார்...

தொண்டைப்புண் மிடறாய்க்
காலம் விழுங்கியும்

விடியலின் வறண்ட குரலில்
தெறித்துச் சுடும்
மனைவியின் கனவில்

இன்னமும் வெடிக்கிறது
சிங்களக் குண்டு.

0 comments: