வெள்ளை மாளிகை முன் தொடர் போராட்டம்


இன்றைய போராட்டம் CNN, FOX முதலான பல செய்தி ஊடகங்களையும் வரவழைத்திருக்கிறது. இதனைத் தொடர்ந்து நாளையும், நாளைய மறுநாளும் அதே இடத்தில் போராட்டம் நடைபெறவிருக்கிறது. விபரங்கள் கீழே. இயன்றவர்கள் தவறாது கலந்துகொள்ளவும்! 

05.12.09 and 05.13.09  Rally at Lafayette Park in front of the White House. Please try to gather by 9 A.M. The rally will be over by 4 P.M.

0 comments: