பெரும் அவலம்

ஒலிப் பதிவின் முடிவில் வரும் நன்றி என்ற சொல்லைக் கேட்டுப் பாருங்கள்.
http://tamilnational.com/news-flash/705-the-evil-of-the-war-more-than-1500-died.html

செய்யலாம்:
ஒபாமாவின் அலுவலகத்தை அழைத்துப் பேசலாம்

Direct Number +1 202 456 1111
Reception +1 202 456 1414

தொலைநகல் அனுப்பி நிறுத்தச் சொல்லலாம்.

White House Fax 202 456 2461
Secretary of State 202 736 4333

0 comments: