தமிழ் அறிஞர்களா, யார் அவர்கள்?

தமிழ் அறிஞர்கள் என்று சொல்கிறோமே, அவர்களில் சிலர் இங்கே இருக்கிறார்கள். இவர்களில் எத்தனைப் பேரை உங்களுக்குத் தெரியும்? பெயரையாவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறோமா என்பதற்கு ஒரு சிறு சுய சோதனை! தொகுக்கும் தமிழத்துக்கு நன்றி!

0 comments: